सम्पर्क


सम्पर्क विवरण

मत्स्य विकास निर्देशनालय
केन्द्रीय मत्स्य भवन, बालाजु, काठमाडौँ
फोन : +९७७-१-४३५०८३३, ४३८५६४६, ६२००७३३
फ्याक्स : +९७७-१-४३५०८३३
ईमेल: dofnep@gmail.com, info@dofd.gov.np
वेव: www.dofd.gov.np