नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

मत्स्य विकास निर्देशानालय

कार्यालयहरु

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT , DEPARTMENT OF
AGRICULTURE , DIRECTORATE OF FISHERIES DEVELOPMENT