नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

मत्स्य विकास निर्देशानालय

कार्यविधि र नर्मस

सि . नं.विवरण 
१.आयात निर्यात सिफारिस, पशुजन्य उद्योग स्थापना तथा विक्री वितरण अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, 2073डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
२.माछा भुरा बारे मापदण्ड निर्धारण, २०६१डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
३.मत्स्य-प्रसार-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-तथा-नर्म्सडाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
४.अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधि २०७३डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
५.खर्चको-मापदण्ड-सम्बन्धी-निर्णय-तथा-कार्यविधि-२०७०डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
६.कृषि-फार्मकेन्द्रहरुको-दोहोरो-मार्ग-व्यवथापन-प्रणाली-तथाडाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
७.करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६१डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
८.कार्प ह्याचरी निर्माण एवमं व्यवस्थापनडाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
९.नर्सरी-पोखरी-निर्माणडाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१०.मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम पहिलो शंसोधन २०७३डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
११.माछा बीमा लेखडाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१२.केन्द्रियस्तरमा संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रमको ब्जेटिंग नर्मस ,२०६३डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१३.मत्स्य विकास कार्यक्रम कायार्न्वयन कार्यविधि, २०७०डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१४.कार्यविधि तिलापिया पंगासीयस ह्याचरी २०७२
डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१५.Yuvalakshit-Karyabidhi 071डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्
१६.Krishi Yantrikaran Karyabidhi-2072
डाउनलाेडमा क्लिक गर्नु हाेस्

© GOVERNMENT OF NEPAL ,MINISTRY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT , DEPARTMENT OF
AGRICULTURE , DIRECTORATE OF FISHERIES DEVELOPMENT